1. Kwoty netto - dodatkowe ustawienie umożliwiające wprowadzanie tylko kwot netto w dokumentach finansowych.

Formularze: Dokumenty Koszty, Koszty Plan, Przychody, Przychody Plan, Koszty stałe

Ustawienia:


Po zaznaczeniu, zmienia się opis pola 'Kwota brutto' na 'Kwota netto' 


2.  Zapisywanie danych historycznych (stawka, pensja)

Dane zapisują się automatycznie po zmianie i zapisaniu nowej wartości w formularzu pracownika

Ustawienia:


Historyczne dane można podejrzeć i edytować w formularzu pracownika w zakładce Historia wynagrodzeń


3.  Filtr projektów - możliwość zaznaczenia statusu etapu 'Zrealizowany'


4. Wczytywanie grup i rodzajów dla kosztów i przychodów planowanych

Dodana możliwość wczytywania grup i rodzajów dla kosztów i przychodów planowanych.

Wczytywanie kontrahenta do dokumentu odbywa się przez wybranie NIPu. 
 Wcześniej należy wprowadzić kontrahentów w module 'Finansowe'


5.  Plan vs Realizacja [h] - zasoby

W raporcie został dodany zakres dat.


6. Udział w projektach - kolumna pokazująca w jakim % faktura kosztowa/przychodowa jest kosztem bezpośrednim.