Konfiguracja

Pierwszym etapem uruchomienia modułu jest korzystanie z usługi pod adresem URL https://fakturownia.pl. Korzystanie z integracji możliwe jest po aktywacji konta usługi.

Rysunek 1. Logowanie do http://fakturownia.plDzięki API system fakturownia powstał moduł integracji w WAYMAN’ie, który należy włączyć w następującej lokalizacji:

Rysunek 2. Umiejscowienie ustawień modułu "Integracja z fakturownia.pl" w WAYMAN


Aby integracja z WAYMAN’em działała prawidłowo użytkownik musi wprowadzić następujące dane:

Kod autoryzacyjny API

Aby pobrać klucz API  w panelu fakturownia.pl należy wejść w „Ustawienia konta”

następnie z bocznego menu wybrać „Integracja” i wybrać „Kod autoryzacyjny API”

np. CCU5BKdsqJji8mvXiwX/Domena_firmy

Rysunek 3. Miejsce odczytu kodu autoryzacyjnego API w fakturownia.pl


Włączenie modułu „Integracja z fakturownia.pl” następuje poprzez zaznaczenia opcji „włączona”. Zaleca się przed włączeniem modułu sprawdzenie poprawności połączenia z fakturownią. Należy zweryfikować poprzez przycisk „Test połączenia”. Oczekiwany jest komunikat  „Connection test successful”.

Moduł posiada 2 tryby pracy:

- Synchronizacja przyrostową przy starcie aplikacji (synchronizacja 2 ostatnich miesięcy: poprzedni i bieżący)

Rysunek 4. Ręczna synchronizacja danych z fakturownia.pl

- Synchronizacja ręczna przy użyciu przycisku „Synchronizuj”, która pozwala na pełną synchronizację faktur lub synchronizację przyrostową (wybór zatwierdzany jest w oknie dialogowym)

Rysunek 5. Ustawienie modułu w WAYMAN

        

 

Dodatkowe opcje modułu to:

- Synchronizacja statusu płatności (zapłacone/niezapłacone) dla wszystkich faktur (opcja wpływa tylko na ręczną przyrostową synchronizacja, ponieważ w pozostałych przypadkach aktualizacja statusu wszystkich faktur dzieje się automatycznie)

- Przypisywanie procentu wartości faktury do projektu i etapu poprzez wpisywanie odpowiedniego formatu danych w pole „Notatka prywatna (nie widoczna na fakturze)” w aplikacji fakturownia.pl . Pole to jest dostępne w dodatkowych opcjach dokumentu w fakturownia.pl po kliknięciu przycisku „więcej”.

Rysunek 6. Podstawowe informacje dokumentu. Przycisk "więcej" odsłaniający pole "Notatka dodatkowa"

Dostępne są dwa sposoby wpisywania procentu wartości faktury :

- Ręczne (Nr Etap/Procent):

W tej opcji wprowadzamy do fakturownia.pl  tylko jeden atrybut, który możemy nazwać np.

‘Etap/Udział’:

Rysunek 7. Przypisywanie procentu wartości faktury do projektu i etapu.

Gdy dane zdefiniujemy w ten sposób, należy do każdego dokumentu przypisać go z listy

atrybutów i w polu wartość podać zapis wg danych w Wayman, np. '757/99;758/1' (w przykładzie po średniku dopisany jest kolejny projekt).

Rysunek 8. Kod Projektu i Numer Etapu w WAYMAN

- Ręczne (Kod Projektu/Kod Etapu/Procent)

Gdy dane zdefiniujemy w ten sposób, należy do każdego dokumentu przypisać go z listy

atrybutów i w polu wartość podać zapis wg danych w Wayman, np. '2017-00007/Concept/99; 2017-00007/Concept/1' (w przykładzie po średniku dopisany jest kolejny projekt).

Rysunek 9. Kod Projektu i kod etapu (kolumna Etap) w WAYMAN