Wykres ten jest częścią tzw. zegarów kontrolnych projektu. Znajduje się w dolnej części modułu 'Projekty' i przedstawia dane dla wybranego projektu bądź etapu:Wykresy kołowe pokazują prognozę realizacji na tle budżetu godzinowego przeznaczonego na realizację zadań oraz zaawansowanie projektu wyrażone w %.


W tabeli obok wykresów znajdują się wielkości opisujące budżet godzinowy projektu:

1. budżet początkowy projektu - budżet projektu jest sumą budżetów poszczególnych etapów (patrz również: jak definiować godzinowy budżet projektu?),


2. budżet prac dodatkowych - jeśli na etapie bądź projekcie pojawiają się prace dodatkowe i dostaliśmy na to dodatkowe godziny, wówczas wprowadzamy je tutaj,  


3. budżet na zadania - jest to suma budżetów godzinowych wszystkich zadań, jakie prowadzący projekt umieścił w harmonogramie prac,


4. limit dla pracowników - jest to suma godzin przeznaczonych pracownikom na wykonanie zadań; 

UWAGA 1: limit dla pracowników może mieć wartość równą bądź mniejszą niż budżet na zadania; jeśli ma wartość mniejszą oznacza to, że prowadzący zostawił sobie bufor godzinowy, który może uruchomić w przypadku, gdy np. projektant zgłosi uzasadnioną prośbę o dodatkowy czas na wykonanie pracy,


5. spływ - suma godzin zaraportowanych przez wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu,


6. prognoza zużycia godzin - jest to niewątpliwie jedna z najbardziej pomocnych funkcjonalności, jakie ma program - część analityczna programu, tutaj Wayman podpowiada ile może zająć realizacja projektu przy utrzymaniu dotychczasowego tempa prac; prognoza tworzona jest na podstawie założonych budżetów godzinowych, spływu oraz postępu prac


7. budżet na zadania vs prognoza - program podaje różnicę pomiędzy obiema wielkościami

UWAGA 2: program znaczy kolorami dwie wielkości - 'budżet na zadania' oraz 'budżet na zadania vs prognoza'. Wartości podświetlone na czerwono oznaczają przekroczenie wielkości referencyjnych (dla 'budżetu na zadania' jest to 'sumaryczny budżet godzinowy' projektu, dla 'budżet [..] vs prognoza' jest to 'budżet na zadania')